wcztywanie

Iwona Krawczyk


Wychodzę naprzeciw ludziom, którzy myślą podobnie do mnie
i naprzeciw tym, którzy myślą inaczej.

#sprawdzonawdzialaniu

SCROLL
lub użyj klawiatury  

BYŁAM niepokornym dzieckiem, jedynaczką. Urodziłam się w 1965 roku w Jaworze. Kolejne lata spędziłam w Kamiennej Górze. W 1993 roku ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przez 21 lat pracowałam w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - jako nauczyciel, wicedyrektor ds. wychowawczych i dyrektor placówki.
Po ukończeniu menedżerskich studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu poszukiwałam nowych obszarów do realizacji działań służących rozwojowi naszego regionu. W weekendy rozpoczęłam pracę ze studentami w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, prowadząc ćwiczenia z zakresu inwestycji zagranicznych i polityki regionalnej.

JESTEM niepoprawną optymistką, szczęśliwą mamą i babcią. Jako Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości S.A. skutecznie pozyskuję inwestorów, co znacząco wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy i zrównoważony rozwój regionu.
Od grudnia 2010 roku jestem radną Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
Obecnie pracuję w czterech komisjach, a w jednej z nich – Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki - przewodniczę.
Wolny czas spędzam ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Uwielbiam pracę w ogrodzie. Wieczorami odpoczywam przy filmach Almodovara, bądź relaksuję się ćwicząc jogę.

BĘDĘ, jak zawsze, z ludźmi i dla ludzi. Wspólnie zbudujemy zespół, który zadba o naszą przyszłość. Wykorzystam doświadczenie i wiedzę do rozwiązywania trudnych, ale jakże ważnych dla naszego regionu i kraju, spraw.
Z entuzjazmem, energią i profesjonalizmem chcę pracować dla nas, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym i posiadanymi kwalifikacjami.

Z pasją dla ludzkich spraw...

• Jestem inicjatorką i realizatorką pierwszego w Polsce klastra edukacyjnego, który integruje środowiska biznesu i edukacji dla potrzeb dostosowania oferty kształcenia zawodowego do lokalnych rynków pracy.
• W 2015 roku utworzyłam Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów. Inicjatywa zyskała akceptację Ministerstwa Gospodarki i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po raz pierwszy uczniowie z wielu powiatów mieli szansę „dotknąć” swojego przyszłego zawodu.

• Na co dzień realizuję, współrealizuję lub wspomagam realizację wielu inicjatyw o charakterze jednorazowym, bądź cyklicznym, o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym. Wspieram działalność miejskich i gminnych klubów sportowych.

• Byłam jedną z trzech inicjatorek utworzenia w Kamiennej Górze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który corocznie, już od 5 lat prowadzi zajęcia dla ponad 100 studentów.

• Jestem partnerem wspierającym projektu „ Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Powiatach Dolnego Śląska”. W ramach tego projektu funkcjonuje - sześć powiatowych i dwadzieścia cztery terenowe punkty bezpłatnych porad prawnych
- w sprawach mieszkaniowych, postępowania w urzędzie, przed sądem, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pracy i bezrobocia, a także z zakresu tematyki rodzinnej i aktywności obywatelskiej.

• Ponad to jako radna wojewódzka należę do czterech komisji: Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Komisji Spraw Zagranicznych. Angażuję się w sprawy, które wpływają na polepszenie warunków życia mieszkańców regionu.
Wspieram inicjatywy:
- rozbudowy i modernizacji dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych
- rozbudowy, termomodernizacji i doposażania placówek ochrony zdrowia, sportu, oświaty i kultury
- aplikowania i pozyskiwania środków na rzecz obszarów wiejskich
- integracyjne środowisk miejskich i wiejskich

Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

• Wydałam 37 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość nakładów inwestycyjnych tych projektów to prawie 1.1 mld PLN.

• Zrealizowałam zadania infrastrukturalne na kwotę ponad 6,5 mln PLN. Wykonano m.in. kanalizacje sanitarne, drogi, zmodernizowano budynki, opracowano szereg dokumentacji projektowych.

• Nastąpił wzrost zatrudnienia z 3870 do 6849 osób.

• Kierując Strefą doprowadziłam do poprawienia wyników działalności operacyjnej spółki, za 2014 rok uzyskałam zysk w wysokości 2,4 mln PLN.

• Utworzyłam Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów. Inicjatywa zyskała akceptację Ministerstwa Gospodarki i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Wizyty u pracodawców pomogły młodzieży odnaleźć swoją życiową drogę.

• Jestem inicjatorką i realizatorką pierwszego w Polsce Strefowego Klastra Edukacyjnego, który integruje środowiska biznesu i edukacji dla potrzeb dostosowania oferty kształcenia zawodowego do lokalnych rynków pracy.

• Stworzyłam Klasy Pod Patronatem – logistyczną w Kamiennej Górze, OZE w Jeleniej Górze – nowoczesne pracownie pozwalające na zdobycie przez uczniów atrakcyjnych zawodów, oraz macheniczną w Lubaniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

• Pozyskałam ponad milion złotych na poprawę bazy szkoły, m.in. termomodernizację budynku, wymianę dachu wraz z remontem całego piętra, ocieplenie dachu hali sportowej, modernizację klasopracowni i szkolnych korytarzy.
• Z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskałam dotację na wyposażenie czterech pracowni komputerowych. Szkoła zyskała dzięki temu profesjonalny sprzęt komputerowy klasy IBM PC i Mac.
• Uczniom szkoły zapewniłam aktywny udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Leonardo da Vinci. Przez 5 lat pozyskałam dla szkoły 350 tys. euro, z międzynarodowych praktyk skorzystało 180 uczniów szkoły.

Zrealizowane projekty:
2009 - „Podnoszenie hotelarskich kwalifikacji zawodowych poprzez pracę stażową" - budżet projektu 124.288 €
2007 - „Organizacja prac wykończeniowych w budownictwie i drogownictwie na przykładzie firm niemieckich” – budżet projektu 78.000 €
2006 - „Organizacja i marketing usług cateringowych na przykładzie Niemiec” - budżet projektu 45.000 €
2005 - „Segregacja i składowanie odpadów w mieście na przykładzie UE” - budżet projektu 44.000 €
2004 - „Niemiecka kuchnia regionalna” - budżet projektu 48.000 €

• Dbając o rozwój szkoły stworzyłam i prowadziłam projekt „Klasa pod patronatem”. W ten sposób lokalni przedsiębiorcy wyremontowali siedem szkolnych pracowni. Bez udziału szkolnych funduszy zapewniłam poprawę warunków nauczania.
• Pamiętałam również o rozwoju obywatelskiej świadomości uczniów m.in. poprzez organizację spotkań ze znanymi osobami. W szkole odbyła się również, wzorowana na posiedzeniu Sejmu, debata na temat reformy oświaty. O tej inicjatywie informowały media ogólnopolskie.
• Dbałam o tradycję szkoły. Rozpoczęłam współpracę z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, która kontynuuje tradycje 29 Pułku Piechoty, patrona szkoły. Żołnierze brygady uczestniczą w szkolnych wydarzeniach, uczniowie ZSZiO zapraszani są do Świętoszowa.
• Uczniom rozpoczynającym naukę w szkole zapewniłam bezpłatne, specjalistyczne badania lekarskie. W szkole organizowany był Biały Tydzień.
• Zorganizowałam cztery Bale Charytatywne. Uzyskane w ten sposób fundusze pozwoliły na stworzenie ścieżki zdrowia oraz ufundowanie stypendiów dla uczniów.
• Byłam współorganizatorką II Pucharu Polski Seniorek w Zapasach w Stylu Wolnym Kobiet, w których wystartowały również uczennice ZSZiO.

Wicedyrektor ds. wychowawczych

• Zaplanowałam i zorganizowałam wiele imprez szkolnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, wśród nich: pasowanie na technika, obozy integracyjne, rajdy ogólnoszkolne. Jednym z moich pomysłów były coroczne przemarsze abiturientów ulicami miasta na kamiennogórski rynek, na którym uroczyście wręczane były dyplomy.

• Pozyskałam sponsorów dla potrzeb kompleksowego remontu szkolnych węzłów sanitarnych.

• Jako liderka Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli inicjowałam działania, mające na celu stymulowanie pracy poszczególnych nauczycieli. Byłam autorką programów, które pozwoliły na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nauczyciel wychowania fizycznego

• Współorganizowałam obozy sportowe dla sekcji żeńskiej piłki siatkowej.

• Trenowałam drużyny piłki siatkowej dziewcząt.

• Byłam zawodniczką III – ligowej drużyny MKS Sudety Kamienna Góra.