wcztywanie

Iwona Krawczyk

Posłanka na Sejm RP

#sprawdzonawdzialaniu

SCROLL
lub użyj klawiatury  

Wicemarszałek Wojewódźtwa Dolnośląskiego

Byłam niepokornym dzieckiem, jedynaczką. Urodziłam się w 1965 roku w Jaworze. Kolejne lata spędziłam w Kamiennej Górze. W 1993 roku ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przez 21 lat pracowałam w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze - jako nauczyciel, wicedyrektor ds. wychowawczych i dyrektor placówki.
Po ukończeniu menedżerskich studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu poszukiwałam nowych obszarów do realizacji działań służących rozwojowi naszego regionu. W weekendy rozpoczęłam pracę ze studentami w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, prowadząc ćwiczenia z zakresu inwestycji zagranicznych i polityki regionalnej.
W latach 2010 – 2016, jako Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, przewodniczyłam dwóm Komisjom: Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki.
Byłam członkiem Komisji: Współpracy Zagranicznej, Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu, Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny oraz Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Wspierałam gminy, kluby, stowarzyszenia i fundacje w pozyskaniu środków na remonty obiektów sportowych, zabytków oraz organizację wydarzeń zarówno o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.
Promowałam walory gospodarcze i inwestycyjne naszego regionu. Z sukcesem uczestniczyłam w staraniach samorządów o dofinansowanie inwestycji drogowych, wodno-kanalizacyjnych, termo-modernizacyjnych, zakupie nowoczesnego, specjalistycznego sprzętu do naszych placówek medycznych, czy budowie nowych obiektów sportowych i turystycznych.
W latach 2009-2016 byłam Prezesem Specjalne Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze.
Skutecznie pozyskiwałam inwestorów, co znacząco wpłynęło na tworzenie nowych miejsc pracy i zrównoważony rozwój regionu. Wydałam 39 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy Wysokość nakładów inwestycyjnych tych projektów to prawie 1.1 mld PLN.
Zrealizowałam zadania infrastrukturalne na kwotę ponad 6,5 mln PLN. Wykonano m.in. kanalizacje sanitarne, drogi, zmodernizowano budynki, opracowano szereg dokumentacji projektowych.
W latach 2016 - 2018 r. pełniłam funkcję wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Odpowiadałam za rozwój regionalny, mienie województwa, sport, turystykę oraz Instytut Rozwoju Terytorialnego i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
W tym czasie zainicjowałam, utworzyłam i reaktywowałam wiele programów, projektów i konkursów, z których mogły skorzystać dolnośląskie samorządy, kluby sportowe, fundacje, przedsiębiorcy, rzemieślnicy.
Współprzewodniczyłam Komitetowi Sterującemu ds. Strategii Rozwoju Dolnego Śląska 2030, co przełożyło się wpisaniem Strategii Sudety 2030 jako dokumentu, który wyznacza najważniejsze przedsięwzięcia na naszym obszarze do realizacji i finansowania m.in. ze środków Województwa.
Jestem

Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji od 5 grudnia 2018 r.,

Liczy się człowiek, pozytywna energia, rozwój

 • Ważna dla mnie jest: Polska demokracja, Polska zdrowia, Polska dostatnia, Polska ekologii, Polska edukacji i kultury, Polska seniora
 • Człowiek, pasja oraz zdolność planowania i konsekwentnego realizowania celów z myślą o mieszkańcach regionu.
 • Pozytywna energia do działania z ludźmi i dla ludzi, będąca odzwierciedleniem doboru właściwych słów, projektów, narzędzi i instrumentów gwarantujących dalszy rozwój, dająca poczucie satysfakcji z aktywnego uczestnictwa w zachodzących zmianach.
 • Planowanie i działanie strategiczne, którego celem jest zniwelowania zarówno dysproporcji rozwojowych, jak i wykluczenia komunikacyjnego naszego regionu. Aktywnie brałam udział w tworzeniu strategicznych dokumentów dla Dolnego Śląska, tj. Strategia Rozwoju Dolnego Śląska 2030, Uchwały Antysmogowe, Polityka Rowerowa czy zainicjowany przeze mnie Program Rozwoju Sportu na Dolnym Śląsku.
 • Realizacja zapisów strategicznych dokumentów, w szczególności tych odnoszących się do dostępności transportowej naszego subregionu, rewitalizacji miast tracących funkcje społeczno – gospodarcze, tworzenia warunków do inkubacji dla nowych MŚP oraz wspierania endogenicznych potencjałów regionu, czego przykładami są: Program „Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”, projekt MineLife, służący poprawie wizerunku górnictwa i geologii oraz Remix – Inteligentne i zielone regiony górnicze.
 • Rozwój - dwoma rękami podpisuję się pod stworzoną przez 107 samorządowców Strategią Rozwoju Sudety 2030, która urealnia możliwość pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie oraz definiuje i wyznacza kierunki naszego rozwoju.
 • Dolnośląskie rzemiosło, uruchomienie kolejnych grantów dla mikroprzedsiębiorstw rzemieślniczych na unowocześnienie i zmianę rozwiązań produkcyjnych, procesowych lub sposobu świadczenia usług.
 • Zdynamizowanie działań na rzecz rozwoju spółek sanatoryjno – uzdrowiskowych. W latach 2016 – 2018 Samorząd Województwa przeznaczył 18 mln zł na inwestycje podwyższające standard placówek i zakup sprzętu do realizacji usług leczniczych. Konieczne jest dalsze inwestowanie we wszystkie podmioty medyczne, zarówno nasze szpitale, jak i uzdrowiska.
 • Inwestycje oraz programy na rzecz popularyzacji i upowszechniania sportu i turystyki. Realizowane programu „Sprawny Dolnoślązaczek” i „Umiem pływać”, Dolnośląskie Akademie Sportowe, budowa infrastruktury sportowej, w tym „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” i „Dolnośląski Delfinek” powinny być kontynuowane i realizowane w całym kraju.

Wolny czas spędzam ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Uwielbiam pracę w ogrodzie.
Wieczorami odpoczywam czytając dobrą książkę, bądź relaksuję się ćwicząc jogę.

Będę

działać na rzecz poprawy dostępności transportowej dla południowych obszarów Dolnego Śląska – dla Inwestorów tworzących miejsca pracy i działalności turystycznej. Będę zabiegać o wsparcie na rozwój spółek sanatoryjno-uzdrowiskowych

Wykorzystam doświadczenie i wiedzę do rozwiązywania trudnych, ale jakże ważnych dla naszego regionu i kraju, spraw. 

Z entuzjazmem i energią chcę pracować dla nas, dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym i posiadanymi kwalifikacjami.

Iwona Krawczyk

#sprawdzonawdzialaniu

Posłanka na Sejm RP

Ślubowałam 5 grudnia 2018 r. Pracuję w dwóch Komisjach Sejmowych: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stworzyłam i przewodniczę Parlamentarnemu Zespołowi ds. Infrastruktury Sportowej.

W trakcie 9 miesięcy sprawowania przeze mnie mandatu poselskiego, w swoim dorobku mam:

 • 19 wystąpień na posiedzeniach Sejmu,
 • 38 złożonych interpelacji poselskich,
 • 10 podpisanych projektów poselskich,
 • uczestniczyłam w 1472 głosowaniach na posiedzeniach Sejmu,
 • zorganizowałam 7 śniadań prasowych, w których uczestniczyli m.in. Władysław Kozakiewicz i Borys Budka,
 • uczestniczyłam w ponad 100 spotkania z mieszkańcami zarówno w ramach prowadzonych dyżurów, jak i tych dotyczących indywidualnych interwencji,
 • Z ogromną radością dołączyłam do ogólnopolskiej akcji „Sprawa Polek”

Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego

W ramach pełnienia funkcji wicemarszałka zainicjowałam, utworzyłam i wdrożyłam:

 • Program Wsparcia dla Dolnośląskiego Rzemiosła
  Prawie 2,6 mln zł przeznaczono na pobudzenie zainteresowania społecznego produktami i usługami rzemiosła i finansowe wsparcie zakładów rzemieślniczych.

 • Wydział Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
  W ramach wydziału realizowany jest współfinansowany ze środków unijnych projekt za 4,5 mln zł „Promocja gospodarcza województwa dolnośląskiego na rynkach krajowych i międzynarodowych”. Zorganizowane zostały wyjazdy na targi CeBIT w Hanowerze, IFA Consumer Electronics Unlimited w Berlinie i CIFIT w Xiamen, utworzono nowe narzędzia promocyjne.

 • Kongres Firm Rodzinnych, który stał się platformą wymiany doświadczeń i szukania dobrych rozwiązań dla przetrwania i rozwoju rodzinnego biznesu.

 • Program Rozwoju Sportu na Dolnym Śląsku
  Program określa katalog priorytetowych celów i obszarów działań związanych z rozwojem kultury fizycznej i sportu na Dolnym Śląsku na lata 2018 – 2020 z ukazaniem możliwości wsparcia finansowego z różnych źródeł. Oparty jest na czterech solidnych filarach: nowoczesnej, dobrze zagospodarowanej infrastrukturze, szerokiej gamie dyscyplin sportowych w ramach sportu powszechnego i rekreacyjnego, silnym sporcie profesjonalnym. Do 2020 roku powinniśmy zainwestować blisko 300 mln zł.

 • Dolnośląskie Akademie Sportowe: Piłki Siatkowej, Piłki Ręcznej i Kolarstwa
  Pionierski Program Dolnośląskich Akademii Sportowych jest jednym z działań realizowanych na rzecz budowania sportowej marki regionu. Obejmuje kompleksowym wsparciem młodych, utalentowanych dolnośląskich sportowców. Skierowany jest do zawodników i trenerów. Obejmuje organizację specjalnych jednostek treningowych, warsztatów trenerskich, turniejów i badań monitorujących rozwój młodzieży.

 • Program Gramy Razem – 700 tys. zł dla 7 klubów
  Program Gramy Razem to objęcie finansowaniem grup młodzieżowych z wiodących dolnośląskich klubów. To inwestycja w rozwój młodego pokolenia, które jest zapleczem klubów reprezentujących region w grach zespołowych na najwyższym szczeblu.

 • Reaktywowałam:

 • Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej
  W latach 2016- 2018 zrealizowano 63 projekty o wartości 16 mln zł. Pomogliśmy gminom w realizacji najpotrzebniejszych zadań.

 • Program Czeki dla Klubów Sportowych
  Po dwóch latach przerwy, w 2017 i 2018 roku rozdysponowaliśmy 1,2 mln zł. Kluby otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe w zależności od ilości zdobytych punktów w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży. Dofinansowanie pozwoliło na dalszy rozwój karier sportowych młodych Dolnoślązaków i utrzymanie prezentowanego przez nich poziomu sportowego

 • Program Modernizacji Bazy Sportowej
  W latach 2017-2018 z programu skorzystało 65 beneficjentów, w tym ponad 1, 8 mln zł trafiło do klubów i stowarzyszeń i stanowiło istotny wkład w modernizację, poprawę bazy i zakup sprzętu sportowego.

Z pasją dla ludzkich spraw...

• Jestem inicjatorką i realizatorką pierwszego w Polsce klastra edukacyjnego, który integruje środowiska biznesu i edukacji dla potrzeb dostosowania oferty kształcenia zawodowego do lokalnych rynków pracy.
• W 2015 roku utworzyłam Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów. Inicjatywa zyskała akceptację Ministerstwa Gospodarki i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Po raz pierwszy uczniowie z wielu powiatów mieli szansę „dotknąć” swojego przyszłego zawodu.

• Na co dzień realizuję, współrealizuję lub wspomagam realizację wielu inicjatyw o charakterze jednorazowym, bądź cyklicznym, o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym. Wspieram działalność miejskich i gminnych klubów sportowych.

• Byłam jedną z trzech inicjatorek utworzenia w Kamiennej Górze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który corocznie, już od 5 lat prowadzi zajęcia dla ponad 100 studentów.

• Jestem partnerem wspierającym projektu „ Punkty Informacji Prawnej i Obywatelskiej w Powiatach Dolnego Śląska”. W ramach tego projektu funkcjonuje - sześć powiatowych i dwadzieścia cztery terenowe punkty bezpłatnych porad prawnych
- w sprawach mieszkaniowych, postępowania w urzędzie, przed sądem, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pracy i bezrobocia, a także z zakresu tematyki rodzinnej i aktywności obywatelskiej.

• Ponad to jako radna wojewódzka należę do czterech komisji: Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu, Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny, Komisji Spraw Zagranicznych. Angażuję się w sprawy, które wpływają na polepszenie warunków życia mieszkańców regionu.
Wspieram inicjatywy:
- rozbudowy i modernizacji dróg lokalnych, wojewódzkich i krajowych
- rozbudowy, termomodernizacji i doposażania placówek ochrony zdrowia, sportu, oświaty i kultury
- aplikowania i pozyskiwania środków na rzecz obszarów wiejskich
- integracyjne środowisk miejskich i wiejskich

Prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości

• Wydałam 37 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość nakładów inwestycyjnych tych projektów to prawie 1,1 mln zł.

• Zrealizowałam zadania infrastrukturalne na kwotę ponad 6,5 mln zł. Wykonano m.in. kanalizacje sanitarne, drogi, zmodernizowano budynki, opracowano szereg dokumentacji projektowych.

• Nastąpił wzrost zatrudnienia z 3870 do 6849 osób.

• Kierując Strefą doprowadziłam do poprawienia wyników działalności operacyjnej spółki, za 2014 rok uzyskałam zysk w wysokości 2,4 mln zł.

• Utworzyłam Uniwersytet Zawodowy dla Gimnazjalistów. Inicjatywa zyskała akceptację Ministerstwa Gospodarki i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Wizyty u pracodawców pomogły młodzieży odnaleźć swoją życiową drogę.

• Jestem inicjatorką i realizatorką pierwszego w Polsce Strefowego Klastra Edukacyjnego, który integruje środowiska biznesu i edukacji dla potrzeb dostosowania oferty kształcenia zawodowego do lokalnych rynków pracy.

• Stworzyłam Klasy Pod Patronatem – logistyczną w Kamiennej Górze, OZE w Jeleniej Górze – nowoczesne pracownie pozwalające na zdobycie przez uczniów atrakcyjnych zawodów, oraz macheniczną w Lubaniu.

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

• Pozyskałam ponad milion złotych na poprawę bazy szkoły, m.in. termomodernizację budynku, wymianę dachu wraz z remontem całego piętra, ocieplenie dachu hali sportowej, modernizację klasopracowni i szkolnych korytarzy.
• Z Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskałam dotację na wyposażenie czterech pracowni komputerowych. Szkoła zyskała dzięki temu profesjonalny sprzęt komputerowy klasy IBM PC i Mac.
• Uczniom szkoły zapewniłam aktywny udział w międzynarodowym programie edukacyjnym Leonardo da Vinci. Przez 5 lat pozyskałam dla szkoły 350 tys. euro, z międzynarodowych praktyk skorzystało 180 uczniów szkoły.

Zrealizowane projekty:
2009 - „Podnoszenie hotelarskich kwalifikacji zawodowych poprzez pracę stażową" - budżet projektu 124.288 €
2007 - „Organizacja prac wykończeniowych w budownictwie i drogownictwie na przykładzie firm niemieckich” – budżet projektu 78.000 €
2006 - „Organizacja i marketing usług cateringowych na przykładzie Niemiec” - budżet projektu 45.000 €
2005 - „Segregacja i składowanie odpadów w mieście na przykładzie UE” - budżet projektu 44.000 €
2004 - „Niemiecka kuchnia regionalna” - budżet projektu 48.000 €

• Dbając o rozwój szkoły stworzyłam i prowadziłam projekt „Klasa pod patronatem”. W ten sposób lokalni przedsiębiorcy wyremontowali siedem szkolnych pracowni. Bez udziału szkolnych funduszy zapewniłam poprawę warunków nauczania.
• Pamiętałam również o rozwoju obywatelskiej świadomości uczniów m.in. poprzez organizację spotkań ze znanymi osobami. W szkole odbyła się również, wzorowana na posiedzeniu Sejmu, debata na temat reformy oświaty. O tej inicjatywie informowały media ogólnopolskie.
• Dbałam o tradycję szkoły. Rozpoczęłam współpracę z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, która kontynuuje tradycje 29 Pułku Piechoty, patrona szkoły. Żołnierze brygady uczestniczą w szkolnych wydarzeniach, uczniowie ZSZiO zapraszani są do Świętoszowa.
• Uczniom rozpoczynającym naukę w szkole zapewniłam bezpłatne, specjalistyczne badania lekarskie. W szkole organizowany był Biały Tydzień.
• Zorganizowałam cztery Bale Charytatywne. Uzyskane w ten sposób fundusze pozwoliły na stworzenie ścieżki zdrowia oraz ufundowanie stypendiów dla uczniów.
• Byłam współorganizatorką II Pucharu Polski Seniorek w Zapasach w Stylu Wolnym Kobiet, w których wystartowały również uczennice ZSZiO.

Wicedyrektor ds. wychowawczych

• Zaplanowałam i zorganizowałam wiele imprez szkolnych o zasięgu lokalnym i ponad lokalnym, wśród nich: pasowanie na technika, obozy integracyjne, rajdy ogólnoszkolne. Jednym z moich pomysłów były coroczne przemarsze abiturientów ulicami miasta na kamiennogórski rynek, na którym uroczyście wręczane były dyplomy.

• Pozyskałam sponsorów dla potrzeb kompleksowego remontu szkolnych węzłów sanitarnych.

• Jako liderka Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli inicjowałam działania, mające na celu stymulowanie pracy poszczególnych nauczycieli. Byłam autorką programów, które pozwoliły na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nauczyciel wychowania fizycznego

• Współorganizowałam obozy sportowe dla sekcji żeńskiej piłki siatkowej.

• Trenowałam drużyny piłki siatkowej dziewcząt.

• Byłam zawodniczką III – ligowej drużyny MKS Sudety Kamienna Góra.